Take a look around Rockhampton RCS

link to multiple YouTube virtual tour